+
  • HOKE 拷贝.png

产品名称

全启式6500系列安全阀

产品描述

主要参数值:
最大压力: 3000 PSIG @ 70° F (20.7 MPa @ 21° C)
操作温度: -20° to 350° F (-29° to 177° C) 
泄压范围:(ΔP) 20 to 75 PSI (137.9 to 517.1 KPa) 75 to 350 PSI (1.9 to 2.4 MPa) ? 350 to 1500 PSI (2.4 to 10.3 MPa) 
内径:.250 (6.4 mm) 
Cv 值: 0.1 

产品特点:

1.动作准确可靠
2.密封性能得到根本改善
3.启闭压差很容易满足要求
4.动作灵敏,排放量大。
安全阀主要产品外形尺寸:
					产品型号
产品代号
公称通径(㎜)
公称压力(MPa)
整定压力(MPa)
密封压力(MPa)
重量㎏
A21Y-250C/P
1K10
10
1.6
1.2
1.0
2.7
A21Y-250C/P
1K15
15
0.1
0.072
0.06
2.7
A21Y-250C/P
2K4
4
25
22
20
2.7
A21Y-250C/P
2K6
6
25
22
20
2.8
A21Y-250C/P
3K10
10
6
3.3
3.0
3.05
A21Y-250C/P
3K10M
10
6
4
3.6
3.05
A21Y-250C/P
3K10G
10
2.5
1.27
1.1
3.09
A21Y-250C/P
3K10H
10
4
3.15
2.8
3.03
A21Y-250C/P
3K10I
10
1.0
0.22
0.2
3.05
A21Y-250C/P
4K4
4
25
18
16
2.5
A21Y-250C/P
4K6
6
25
17.6
16
2.68
A21Y-250C/P
5K10
10
2.5
1.76
1.6
2.68
A21Y-250C/P
5K15
15
2.5
1.65
1.6
3.8
A21Y-250C/P
6K4
4
10
7.2
6.4
2.8
A21Y-250C/P
6K6
6
10
7.6
6.4
2.65
A21Y-250C/P
6K6G
6
10
9.2
8.4
2.73
A21Y-250C/P
6K15
15
1.0
0.72
0.6
2.93
A21Y-250C/P
8K4
4
10
8.8
8
0.6
A21Y-250C/P
8K10
10
6.0
4
3.6
3.05
A21Y-250C/P
101K10
10
0.6
0.31
0.28
1.72
A21Y-250C/P
152K10
10
1
0.9
0.8
2.97
A21Y-250C/P
252K10
10
4.0
2.55
2.3
2.88
A21Y-250C/P
002K15
15
1.6
0.27
0.24
3.1
A21Y-250C/P
101K15
15
1.6
0.245
0.22
2.83
A21Y-250C/P
1K20
20
0.1
0.07
0.06
3.4
A21Y-250C/P
8K25
25
6.0
4.4
4
1.8
A21Y-250C/P
001K25
25
1.0
0.125
0.11
6.29
A21Y-250C/P
002K25
25
1.0
0.3
0.27
4.97
A21Y-250C/P
302Ad-h15
15
1.6
0.3-0.8
0.27-0.72
4.6
A21Y-250C/P
302Ad-p32
32
1.6
0.065-0.8
0.035-0.72
5.7
A21Y-250C/P
505Aa10
10
4.0
3.2-4
2.88-3.6
3.2
A21Y-250C/P
915Ab4
4
25
19-22
17.1-19.8
3.1
A21Y-250C/P
915Aa-c6
6
25
16-22
14.4-19.8
2.8